Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hillewaert Nederland bv en FKS Benelux

Hillewaert Nederland B.V. (met handelsnaam FKS Benelux) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63984504 en gevestigd aan de Marconiweg 17 te (3899 BR) Zeewolde.

Toepasselijkheid

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze transacties tussen Leverancier en Afnemers, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot de levering van Producten of de verrichting van Diensten. De (Algemene) Voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

 • Afnemer: de klant die het Product of de Diensten afneemt dan wel de toekomstige klant.
 • Leverancier: Hillewaert Nederland bv tevens handelend onder de naam Franke Koffieservices; distributeur van o.a. Franke Koffiemachines en toebehoren (hierna ook wel “Franke” genoemd) van Faema en Yunio.
 • Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging van de verkoop van apparatuur en/of diensten.
 • Producten: Koffiemachines en toebehoren.
 • Diensten: onderhoud (het op reguliere basis controleren, schoonmaken en evt. bijstellen van apparatuur ter preventie van defecten), reparatie (het herstellen van een defect) en installatie (alle werkzaamheden nodig om de apparatuur voor de eerste keer in werking te laten treden).
 • Bestelling: een verzoek van de Afnemer om een (na)levering .
 • Offerte: een op naam gestelde vrijblijvende aanbieding voor Producten en/of Diensten.
 • Levering: het gebruiksklaar opleveren van de apparatuur dan wel de ontvangst van Producten door de Afnemer.

Offerte en Overeenkomst

 • Offertes zijn, ongeacht hun vorm, vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Offertes zijn gebaseerd op een uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren tenzij anders vermeld.
 • Alle maten en technische karakteristieken van Producten evenals de tekeningen zoals voorkomend in catalogi, folders, op de website etc. gelden bij benadering, met uitzondering van technische tekeningen.
 • De door de onderneming opgemaakte individuele prijsofferte heeft een geldigheidsduur van 1 maand (30 kalenderdagen). Indien de termijn is verlopen zonder acceptatie door Afnemer, kunnen er geen rechten meer aan worden ontleend.
 • Prijzen zijn altijd exclusief BTW (tenzij anders vermeld).
 • Leverancier is pas gebonden aan de (omvang en de aard van de) levering indien hij de aanvaarding van de offerte schriftelijk heeft bevestigd (De Overeenkomst). Indien een Afnemer op eigen initiatief een Bestelling plaatst, dient deze altijd schriftelijk te worden bevestigd door de Leverancier.
 • Annulering van de Overeenkomst of de Bestelling door de Afnemer is mogelijk, doch de Afnemer is aan de Leverancier een bedrag ter waarde van 25% van de waarde van de verkoop verschuldigd zonder dat daarvoor een aanmaning of nadere sommatie verschuldigd is.
 • De Leverancier kan de Overeenkomst annuleren indien de goederen niet (meer) beschikbaar zijn bij de fabrikant of indien ernstige feiten of tekortkomingen van de klant ter kennis zijn gekomen, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van hem kan worden verlangd. In voorkomende situatie is Leverancier geen schadevergoeding verschuldigd. De Leverancier heeft tevens het recht om de levering op te schorten op gelijke wijze.

Levering en aanvaarding

4.1 De leveringstermijn zoals benoemd in de Overeenkomst geldt als streefdatum; Leverancier zal er alles aan doen om uiterlijk op die datum het Product te leveren of de dienst te verrichten, maar de streefdatum heeft geen verplichtend karakter.

4.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft overschrijding van de levertijd de Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst noch op een schadevergoeding. De afnemer is verplicht de Producten in ontvangst te nemen en is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.

4.3 In geval de levering of de serviceverlening in het geheel niet kan worden nagekomen als gevolg van overmacht, is de leverancier gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

4.4 Tot de levering heeft plaatsgevonden zijn de Producten voor rekening en risico van de Leverancier en draagt deze zorg voor een goede verzending. Na overdracht zijn de Producten voor rekening en risico van de Afnemer.

4.5 De Afnemer dient de conformiteit van de Producten direct bij ontvangst te controleren op zichtbare tekortkomingen; door de goederen zonder voorbehoud in ontvangst te nemen erkent de klant dat de goederen vrij zijn van alle zichtbare gebreken. Met betrekking tot serviceverlening dient de Afnemer zich direct na de werkzaamheden te verzekeren van het goed functioneren van het apparaat.

4.6 Onverminderd eerdere aanvaarding, worden Producten en diensten onherroepelijk geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan schriftelijke klacht binnen de 8 kalenderdagen na in ontvangst name c.q. beëindiging van de werkzaamheden en voorts in die gevallen waarin het Product wordt ingebouwd of andere materialen deel uit gaan maken van de constructie.

4.7 Verborgen gebreken worden per aangetekend schrijven gemeld binnen de 48 uur na ontdekking. Latere melding kan verval van de rechten tot gevolg hebben, zulks ter beoordeling van de Leverancier.

4.8 Weigert de Afnemer het Product in ontvangst te nemen, dan is de Afnemer aan de Leverancier een bedrag ter waarde van 25 % van de waarde van de verkoop verschuldigd zonder dat daarvoor een aanmaning of nadere sommatie verschuldigd is en onverminderd het recht van de Leverancier om de volledige schade te vorderen. Voor het weigeren van een afgesproken Dienst is de Afnemer altijd de kosten van de vergeefse rit (uurloon en vervoerskosten) volledig verschuldigd.

Garanties

5.1 Indien de Leverancier erkent dat het geleverde niet aan de verwachtingen voldoet en ook niet in staat is om dit te herstellen dan wel te vervangen door een nieuw Product binnen een redelijke termijn, dan zal zij het bedrag van de verkoop indien reeds betaald terugstorten op rekening van de Afnemer.

De Afnemer komt geen recht toe op vergoeding van directe of indirecte schade.

5.2 Op Producten is een garantie van 12 maanden van toepassing, inclusief vervanging van onderdelen of materialen, verzendkosten, reparatiekosten.

5.3 Op Diensten is een garantietermijn van 6 maanden van toepassing, te rekenen vanaf de dag van reparatie of onderhoud. De garantie betreft het opnieuw verrichten van de werkzaamheden. Niet onder de garantie vallen reis- en verblijfskosten, verzendkosten, demontage en montage

5.3 De garantie op Producten en Diensten vervalt indien:

 1. a) de ondeugdelijkheid van de geleverde Product(onderdelen) en/Diensten niet na vaststelling daarvan onverwijld aan Leverancier wordt medegedeeld;
 2. b) de ondeugdelijkheid het gevolg is van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
 3. c) door de Afnemer of derden aan de geïnstalleerde Producten werkzaamheden zijn verricht;
 4. d) de Afnemer nalatig is inzake het nakomen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
 5. e) de gebruiksaanwijzing en/of instructies van de Leverancier zijn niet opgevolgd

5.4 De garantie geldt niet voor slijtage als gevolg van normaal gebruik.

Montage en installatie

6.1 Afnemer is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

6.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;
b. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschik­king van leverancier staan;
c. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
d. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

6.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voor­waarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

Preventief en correctief onderhoud

7.1 De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toe­gang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeen­gekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.

7.2 De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstan­digheid welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.

7.3 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

7.4 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afne­mer schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract ver­melde tarieven leiden.

7.5 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

7.6 Correctief onderhoud (Reparatie)

Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signale­ring van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd. 

Uitsluitingen

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werk­zaamheden in verband met:
a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die
waarvoor de installatie is bestemd.
b. Onvoldoende reiniging van apparatuur, waardoor verstopping door vuil kan ontstaan met als gevolg
het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).
c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.
d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.
e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.
f. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling van leverancier – of
indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie
wordt gebruikt.

Betaling

9.1 De betalingstermijnen zijn als volgt:

 1. a) Van een Product waarbij in de Overeenkomst is afgesproken dat de verkoopsom vooraf dient te
  worden voldaan: het bedrag dient uiterlijk 48 uur (2 dagen) voor de geplande leverdatum op de
  rekening van de Leverancier te staan.
 2. b) Van een Product waarbij in de Overeenkomst is afgesproken dat de verkoopsom achteraf dient te
  worden voldaan: Het bedrag dient uiterlijk 8 dagen na levering op de rekening van de Leverancier te
 3. c) Indien het een Overeenkomst voor preventief onderhoud betreft: Het bedrag dient uiterlijk 30
  dagen na facturering te zijn voldaan aan de Leverancier.

9.2 In geval de Afnemer in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn financiële verplichtingen, op grond waarvan Leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles.

9.3 Indien de Afnemer niet instemt met de factuur dient per email of aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen 7 dagen na factuurdatum, met opgaaf van redenen en onder toevoeging van een kopie of scan van de factuur. Leverancier zal binnen 7 dagen reageren.

9.4 Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen overeenstemming bestaat over de betaling en partijen nog in overleg zijn, is Afnemer per direct dat deel van de factuur verschuldigd waarover geen discussie bestaat, onverminderd het recht van Leverancier op volledige betaling.

9.5 Indien een factuur op de vervaldatum niet of niet volledig is betaald, is de Leverancier gerechtigd om vanaf de vervaldatum en zonder aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente te berekenen, waarbij tevens een bedrag van € 15,- aan administratiekosten zal worden berekend.

9.6 Indien de Afnemer niet tijdig betaalt worden alle andere facturen per gelijke datum opeisbaar. De Leverancier is tevens gerechtigd uitstaande bestellingen niet te leveren.

9.7 De Afnemer zal aansprakelijk worden gesteld voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de factuur te innen.

9.8 De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van vorderingen van de Leverancier op bestaande of toekomstige vorderingen op de Leverancier.

Eigendomsvoorbehoud

10.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer geleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.

10.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen.

10.3 De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren en te verzekeren tegen schades.

10.4 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die

verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Huurkoop

11.1 Leverancier heeft her recht om, per de vervaldatum van de 2e opeenvolgende niet betaalde huurkooptermijn de Afnemer te verzoeken om de Producten direct aan hem af te staan. De Afnemer is verplicht hieraan gevolg te geven.
11.2 De Afnemer is verplicht de Producten tegen nieuwwaarde en gedurende de volledige huurperiode te verzekeren (bewijs dient op eerste afroep te worden getoond) en de Producten als een goede huisvader te gebruiken.

11.3 Bij defecten of schade aan de apparatuur informeert de Afnemer de Leverancier onmiddellijk en is de Afnemer verplicht de kosten van reparatie voor zijn rekening te nemen.

11.4 Zonder instemming van de Leverancier is het de Afnemer niet toegestaan om het Product naar elders te verplaatsen.

Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

12.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Leverancier , alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, is elke aansprakelijkheid van Leverancier uitgesloten.

12.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade, tenzij deze onbetwist aantoonbaar en uitsluitend is veroorzaakt door een productdefect dat onder de garantievoorwaarden valt of door een montagefout van Leverancier.

12.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens.

12.5 Indien Leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp verleent, geschiedt dit voor risico van Afnemer.

12.6 De Afnemer is aansprakelijk voor het niet door Leverancier geleverde bouwkundige gedeelte en is verplicht aan Leverancier de schade te vergoeden, die hij ten gevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte mocht lijden.

12.7 De Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van Leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.

12.8 Indien een aansprakelijkheidsclaim door Leverancier wordt erkend zal de uit te keren schade nooit meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

Algemene bepalingen

13.1 De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

13.2 De Leverancier heeft het recht om van tijd tot tijd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

13.3 De nieuwste versie wordt steeds gepubliceerd op de website van de Leverancier.

13.4 Bij afwijkingen tussen de tekst van de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden prevaleert de Overeenkomst

Geschillen

14.1 Indien partijen een meningsverschil hebben omtrent het geleverde dan wel de betaling, zullen zij    zich beiden tot het uiterste inspannen om het geschil in redelijkheid op te lossen al dan niet door tussenkomst van een onafhankelijke derde die door beide partijen wordt erkend. De kosten hiervan komen voor 50% voor rekening van de partijen tenzij hierover in overleg anders wordt beslist.

14.2 Niettegenstaande hetgeen in het vorige lid wordt gezegd hebben Partijen het wettelijke recht om zich tot de rechter te wenden. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing en de Rechtbank Midden Nederland is bevoegd kennis te nemen van het geschil.